Szukaj

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepmadebyruda.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

1. Sklep internetowy Made by Ruda - sklep działający pod adresem
www.sklepmadebyruda.pl prowadzony przez Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gorlickiej 58b/15, e-mail kontakt@madebyruda.pl, tel. 505805247, za którego pośrednictwem Sprzedający, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, sprzedaje Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
a. Sprzedający - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy, którym jest Anna Maksymiuk-Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska  NIP 5372319054, Regon 021831288 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gorlickiej 58b/15, e-mail kontakt@madebyruda.pl
b. Klient/Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Produktów oferowanych do sprzedaży lub korzystający z usług Sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
c. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
d. Produkty – to autorska odzież oferowana przez Sprzedającego, którą można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
e. Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu internetowego, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
f. Cena - ceny Produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w treści zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Klient zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny, na którą składa się cena za Produkt ( Produkty), cena za dostawę jeśli takowa istnieje i opcjonalnie inne dodatkowe koszty w związku z zamówieniem Produktu. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający ma prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Dokonane w takim trybie zmiany nie mają wpływu za zamówienie złożone przez datą wejścia w życie zmian.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
a. Sklep obsługuje klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do zakupów w sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych

b.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, otrzyma on zwrot całej otrzymanej przez Kupującego sumy pieniężnej, chyba że Strony postanowią inaczej
c.  Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego Made by Ruda  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
d.  W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, wybrać sposób dostawy zamówionych produktów - przesyłka kurierska, koszt dostawy towaru są pokrywane przez Sprzedającego.
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 • jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, zaznaczyć odpowiednią opcję i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
 • wybrać sposób płatności,
 • dokonać akceptacji warunków Regulaminu,
 • wyrazić zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 177 poz. 1054 z późn.zm.), jeżeli Kupujący z tej opcji chce skorzystać.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Made by Ruda  stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Po złożeniu zamówienia, w terminie 3 dni, do Kupującego zostanie przesłane na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną, z informacją iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji i zostanie przekazane do wysyłki w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia i otrzymania zapłaty (w przypadku płatności przelewem) pod warunkiem, iż stany magazynowe pozwalają na realizację zamówienia.
 • W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Kupujący jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni, informowany o tym przez sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy.
 • Propozycja Sklepu, o której mowa powyżej nie jest wiążąca dla Kupującego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.
 • Warunkiem realizacji przez sklep złożonego zamówienia jest otrzymanie zapłaty od Klienta za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki jeśli takowe istnieją, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji ze sklepu, o której mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Brak zapłaty za zamówiony towar w wyżej wymienionym terminie przez sklep skutkuje anulowaniem otrzymanego zamówienia przez sklep, rozumianego jako odstąpienie od umowy.
 • W przypadku wpływu do sklepu zapłaty za towar po upływie terminu wskazanego w pkt 9 Regulaminu, Sklep w porozumieniu z Klientem, w przypadku dysponowania zamówionym towarem bądź zrealizuje złożone zamówienie, pomimo przekroczenia terminu do dokonania przez Klienta zapłaty, bądź dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty.
 • W przypadku dokonywania zwrotu uiszczonej przez Klienta zapłaty w przypadkach opisanych w pkt. 10 Regulaminu, sklep dokonywać jej zawsze będzie zgodnie z danymi zawartymi w poleceniu przelewu, tj. na rachunek z którego dokonano zapłaty za towar, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez sklep.

3. Odstąpienie od umowy
a. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane drogą mailową na adres kontakt@madebyruda.pl lub wysłane razem z produktem pocztą na adres: Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska ul. Gorlicka 58b/15, 51-314 Wrocław. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało dołączone do zamówienia, ale można je pobrać również tutaj. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
b. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska ul. Gorlicka 58b/15, 51-314 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
d. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. 
e. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część oraz wszelkimi oznaczeniami znajdującymi się na towarze to jest metki materiałowe i papierowe oraz inne informacje sklepu przekazane wraz z towarem ) oraz nie używany przez Kupującego, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
f. Dokument zakupu jest wystawiany przez sklep w momencie wysyłki towaru i wysyłany razem z towarem. Do dokumentów zakupu zostaną również dołączone warunki użytkowania towaru w postaci metki materiałowej. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z opcją wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
g. Sklep dokonuje wysyłki towaru na adres zgodny z danymi Klienta podanymi zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, w której w zamówieniu Klient złoży wyraźną dyspozycje wysyłki towaru pod adres odmienny niż wskazany zgodnie z pkt.4 Regulaminu.
h. Sklep dokonuje wysyłki towaru tylko jednokrotnie. W przypadku zwrotu przesyłki do sklepu w winy Klienta, sklep obciąży Klienta kosztami tejże wysyłki. W porozumieniu z Klientem sklep może dokonać ponownej wysyłki towaru pod warunkiem dokonania uprzedniej zapłaty za ponowną przesyłkę przez Klienta.
i. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

4. Płatności
a. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego, ceny za produkt (Produkty ) i opłatę za przesyłkę jeśli takowa istnieje. 
b. W sklepie internetowym Made by Ruda istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
c. Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Sprzedającego Santander Bank Polska SA
nr rachunku: 74 1090 2398 0000 0001 1891 3751
Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów ze strony Sprzedającego za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
d. Płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności - Karty płatnicze: 

  • Visa 
  • Visa Electron 
  • Mastercard 
  • MasterCard Electronic 
  • Maestro

  e. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Dostawa i płatności oraz podczas składania zamówienia.
  f. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem).
  g. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  g. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, jeśli takowe będą naliczone. 

   5. Dostawa
   a. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   b. Dostawa towaru zagranicę będzie omawiana z Kupującym indywidualnie. 
   c. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę i może wynieść do 10 dni roboczych. 
   d. Czas dostawy jest orientacyjny zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. W przypadku płatności przelewem liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego i dla firm kurierskich wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. 
   e. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres email podane w zamówieniu.
   f.  Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego, uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje”.
   g. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Sprzedający.
   h. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Kupującego.

    6. Reklamacje
    a. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego.
    b. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi On, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@madebyruda.pl 
    c.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe.
    d.  Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar wraz kompletem dołączonych do towaru akcesoriów oraz dokumentem potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (oryginałem paragonu lub faktury, potwierdzeniem przelewu z rachunku bankowego, etc.), na adres: Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska ul. Gorlicka 58b/15, 51-314 Wrocław 
    e. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej rozstrzygnięcia drogą wybraną przez Kupującego w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego.
    f. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
    g.  Kupujący może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
    h. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
    i. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Kupujący ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
    j. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Kupującego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni, od daty rozpatrzenia reklamacji.
    k. Transport reklamowanych Produktów odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
    l. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
    m. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
    n. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
    o. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów ( mediacja albo rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej) Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

     7. Ochrona danych osobowych
     a. Sprzedający (tj. Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska, z siedzibą we Wrocławiu, przy
     ul. Gorlickiej 58b/15, e-mail kontakt@madebyruda.pl, tel. 505805247 jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w sklepie internetowym Made by Ruda
     b. Dane osobowe podane przez Kupującego są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.
     c.  Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących
     d.  Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
     e.  Kupujący może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych wysyłając stosowny wniosek na adres e-mail kontakt@madebyruda.pl
     f. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
     g. Kupującemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@madebyruda.pl 
     h. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
     i. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     j. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

      8. Wymagania techniczne
      a. Strona internetowa www.sklepmadebyruda.pl za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
      b. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Chrome 26 oraz 27.
      c. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
      d. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.
      e. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych

       9. Pozostałe postanowienia
       a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
       b.  Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Made by Ruda konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
       c. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklepmadebyruda.pl
       d. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.sklepmadebyruda.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Made by Ruda konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
       e. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2021 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

        Koszyk

        Twój koszyk jest pusty

        Wybierz pierwszy produkt